Rusza proces rekrutacji!

Drodzy Studenci,

Pragniemy poinformować, że od dnia 19 lutego 2018 r. rusza proces rekrutacji studentów na staże organizowane w ramach projektu "Praktycznie z WZiEU". Staże te dedykowane są dla studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US kontynuujących edukację na kierunkach "Logistyka", "Zarządzanie" oraz "Finanse i Rachunkowość". Zachęcamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia, a także studentów II roku studiów drugiego stopnia.

Aby mieć szansę dostać się na płatny staż, w okresie między 19 lutym, a 9 marca należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej projektu. Po wypełnieniu formularza, na podany przez Państwa adres mailowy przesłany zostanie plik PDF zawierający formularz zgłoszeniowy. Formularz ten należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura projektu. Wraz z formularzem zgłoszeniowym, do biura projektu dostarczyć należy podpisane CV, a także orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli kandydat na staż takowe posiada) w oryginale. Dokumenty w wersji papierowej do biura projektu należy dostarczyć do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 12.00.

Kandydaci kierowani będą na staż na podstawie listy rankingowej. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie punktacji uzyskanej przez kandydata. Punkty przyznawane będą m.in. za średnią ocen z ostatniego pełnego roku akademickiego, za posiadanie stypendium socjalnego, za posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Dodatkowe punkty przyznawane będą w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

Informujemy również, że rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą odbywać się w dniach 21-28 marca 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US.

Z wyrazami szacunku,
Zespół projektu "Praktycznie z WZiEU"


Harmonogram procesu rekrutacyjnego:

  1. Rejestracja elektroniczna: 19 lutego - 9 marca 2018
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej: 9 marca - 13 marca 2018
  3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi na staż: 21 marca - 28 marca 2018

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.