Dla pracodawcy

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu stażowego pn. „Praktycznie z WZiEU”. W ramach projektu planujemy umożliwić naszym studentom odbycie stażu w szeregu firm z całej Polski. Firmy zainteresowane przyjęciem stażysty powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu tego formularza w wersji elektronicznej, na podany przez Państwa adres e-mail przesłany zostanie formularz w dokumencie PDF. Formularz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć w biurze projektu. Wraz z formularzem zobligowani są Państwo do złożenie w biurze projektu również programu stażu, którego wzory dostępne są na naszej stronie. Zwracamy Państwa szczególną uwagę na sposób wypełniania pola „Opis stanowiska, zakres obowiązków”. Podczas konstruowania tego opisu, prosimy o wykorzystywanie sformułowań zawartych w dokumencie „Wytyczne dla pracodawców w zakresie konstruowania programu stażu Praktycznie z WZiEU”. W wytycznych tych zawarte zostały ujednolicone zwroty odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, którymi stażysta będzie mógł się wykazać po ukończeniu stażu w Państwa firmie.

Z wyrazami szacunku,
Zespół projektu „Praktycznie z WZiEU”.


Dokumenty:


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.