Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Praktycznie z WZiEU

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 do 31.12.2019

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym na kierunkach studiów: Finanse i Rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie poprzez udział w wysokiej jakości stażach odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy. Studenci zostaną skierowani na staż w celu ugruntowania i rozszerzenia posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (odnoszących się do efektów kształcenia) zdobytych w trakcie studiów licencjackich i magisterskich. Dążeniem projektu jest, by w ciągu 2 lat, w wyniku realizacji wysokiej jakości programów stażowych co najmniej 90% stażystów zwiększyło swoje kompetencje o co najmniej 70% w stosunku do kompetencji posiadanych przed rozpoczęciem stażu.

Warunki stażu:

 • czas trwania – 16 tygodni (30 h tygodniowo) - łącznie 480 godz. stażu,
 • w momencie rozpoczęcia stażu (podpisania umowy) stażysta musi posiadać status studenta,
 • wynagrodzenie finansowane w ramach projektu:
  • stażysty – 18,50 zł brutto za godzinę stażu,
  • opiekuna stażysty po stronie pracodawcy – 28,20 zł brutto za godzinę, przy 10 osobowej grupie (jeżeli w grupie jest mniej stażystów, wynagrodzenie jest proporcjonalnie niższe),
 • zwrot kosztów zakwaterowania stażysty w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania,
 • zwrot kosztów ubezpieczenia stażystów,
 • zwrot kosztów dojazdu stażysty do miejsca stażu poza miejscem zamieszkania,
 • zwrot kosztów komunikacji miejskiej,
 • zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.