Praktycznie z WZiEU

Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym na kierunkach studiów: Finanse i Rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie poprzez udział w wysokiej jakości stażach odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy. Studenci zostaną skierowani na staż w celu ugruntowania i rozszerzenia posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (odnoszących się do efektów kształcenia) zdobytych w trakcie studiów licencjackich i magisterskich. Dążeniem projektu jest, by w ciągu 2 lat, w wyniku realizacji wysokiej jakości programów stażowych co najmniej 90% stażystów zwiększyło swoje kompetencje o co najmniej 70% w stosunku do kompetencji posiadanych przed rozpoczęciem stażu.

Więcej

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.